ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ - ΥΠΕΡΤΡΟΦΕΣ

1. Στις εμφανιζόμενες τιμές προϊόντων συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, ενώ οι τιμές αυτές μπορούν να αλλάξουν/αναπροσαρμοστούν οποτεδήποτε χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

2. Ο διαδικτυακός τόπος www.ypertrofesmastro.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία σύμφωνα με τους Νόμους 2121/1993 και 3524/2007 "Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας" κι όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα. H επιχείρηση ΜΑΣΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΟΤΡΟΦΕΣ διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό και στο σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού της τόπου. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών της επιχείρησης με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος.

Ειδικότερα, ο διαδικτυακός τόπος www.ypertrofesmastro.gr διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό, τον πηγαίο κώδικα, την βάση δεδομένων και στο σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου). Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών των δημιουργών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαγορεύεται η αντιγραφή, επεξεργασία, τροποποίηση, δημοσίευση, διανομή με οποιονδήποτε τρόπο, των κειμένων, φωτογραφιών και του περιεχομένου της βάσης δεδομένων της www.ypertrofesmastro.gr, χωρίς την έγγραφη άδεια των δημιουργών του. Επίσης απαγορεύεται η αντιγραφή, επεξεργασία, αποκρυπτογράφηση ή αποσυμπίληση (reverse engineering) ή με οποιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογισμικού της www.ypertrofesmastro.gr. Απαγορεύεται απολύτως η χρήση κάθε κατατεθιμένου εμπορικού σήματος που εμφανίζεται στην www.ypertrofesmastro.gr και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

3. H ΜΑΣΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΟΤΡΟΦΕΣ δεν τηρεί Αρχείο Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των ψηφιακών επισκεπτών ενώ δεσμεύεται στη χρήση Προσωπικών Δεδομένων αποκλειστικά και μόνο κατά την διεκπεραίωση της παραγγελίας του υποκειμένου χρήστη της ιστοσελίδας.

Η επιχείρηση ΜΑΣΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΟΤΡΟΦΕΣ δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των στοιχείων των χρηστών του δικτυακού χώρου www. ypertrofesmastro.gr σε τρίτο φορέα.

Η ΜΑΣΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΟΤΡΟΦΕΣ δεσμεύεται να μην χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας για την αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam), καθώς και να μην αποστέλλει ενημερωτικά μηνύματα (newsletters) σχετικά με την δραστηριότητά της.

Η ΜΑΣΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΟΤΡΟΦΕΣ δεν χρησιμοποιεί την διαδεδομένη πολιτική των cookies στο διαδίκτυο.

4. Ο διαδικτυακός χώρος www.ypertrofesmastro.gr μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενό τους, ούτε εγγυάται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται εκεί. Επίσης, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο χρήστης που ακολουθεί αυτούς τους συνδέσμους. Τονίζεται ότι οι εν λόγω ψηφιακοί σύνδεσμοι αποσκοπούν αποκλειστικά στην απλή πληροφόρηση του επισκέπτη υπο την κριτική πάντα σκέψη του.

5. Η επιχείρηση ΜΑΣΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΟΤΡΟΦΕΣ δεν φέρει οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη από την μη κατάλληλη χρήση των προϊόντων που εμπορεύεται ή παράγει, ενώ τονίζει την ανάγκη έγκυρης προηγούμενης ενημέρωσης - συμβουλής του υποκείμενου χρήστη των προϊόντων αυτών από τον προσωπικό του κάθε φορά ιατρό.